අතීතය සිහිනයක් පමණයි…..

This is a song which I’ve heard so often, but never appreciated its meaning before now. It is all about letting go of the past. Being humans we always tend to live in the past. Some of us more than others.

Here’s the lyrics

අතීතය සිහිනයක් පමණයි
සැබෑ සුවඳක් නෑ.......
එදා සෙනෙහෙන් නොබැඳුනානම්
මෙදා වියෝවක් නෑ.....

තැනූ මන්දිර බිඳී වැටුනත්
නෙතේ කඳුලක් නෑ....
සිනහ වෙන්නට වරම් නොලදත්
සිතේ කිලුටක් නෑ.....

අතීතය සිහිනයක්........

සොබා දහමට නොවන අවනත
ලොවේ කිසිවක් නෑ.....
ලොවේ පැරදුම මිසක කිසිදා
ලැබූ දිනුමක් නෑ....

අතීතය සිහිනයක්........

Listen to the song අතීතය සිහිනයක් පමණයි – කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ

Advertisements

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: