ඉර පායාපන්

වැහි දෙවිඳුනි අප දෙස බලාපන්
වැටෙන වැටෙන වැහි අතුගා දමාපන්
අඳුරු වලා නිල් අහසෙන් මකාපන්
හිරු දෙවිඳුනි ඇස් ඇරලා බලාපන්

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: