ඉර පායාපන්

July 17, 2011

වැහි දෙවිඳුනි අප දෙස බලාපන්
වැටෙන වැටෙන වැහි අතුගා දමාපන්
අඳුරු වලා නිල් අහසෙන් මකාපන්
හිරු දෙවිඳුනි ඇස් ඇරලා බලාපන්

Advertisements

මල්ලීයි මමයි අකුරට යන වෙලාවේ

July 17, 2011

මල්ලීයි මමයි අකුරට යන වෙලාවේ
කලු කරගෙන ආවා වැහි වලාවේ
මුවා වෙන්න ගසකුත් නැති වෙලාවේ
පමා වෙලා වැහැපන් වැහි වළාවේ

මගේ කලණ මිතුරා

June 20, 2011

නොනිමි පිපාසෙට වැලි ගිල දමනා මිරිඟු කරා ඇදි දන පරයා
පය මත දැවටෙන පිනි තැවරුනු තණ මෙන් මා මන නැවුම් සිසිලෙන් නැහැවූ මා මිතුර
සසර පුරා ඔබ මට හමුවෙවා…

The most embarrassing day of my life

May 31, 2011

and you thought I was going to blog about it huh? 😛

Sri Lankan Bus Conductors

May 31, 2011

My default understanding of bus conductors in SL is that a very few have manners or “pleasantness”. And almost none having both.

I know in some bus routes the correct balance is returned only if he is in a good mood enough to not to be greedy. 120 route from pettah to kesbewa is not such a bus route (thank you god) but a conductors never miss an opportunity give less balance when he can  justify it. In most such cases we have to remember when we are getting off the bus to ask the conductor to give the remaining balance.

 

On one such rare situation last week (28.05.2011) when I had forgotten to do so, this conductor came from the other end of the bus to the rear end & handed over the balance. It was a day to remember.

My first visit to a Kovil

May 3, 2011

I don’t believe I’ve ever gone to a “kovil”…… until today morning. I didn’t expect much when I went there, but once I got there, despite my disbelief in belief of my fate is in a gods hand, it was a really remarkable scene.

With the blazing trumpet & the drums (dont know what their exact names) stood at the end of the corridor a statue of god “Vishnu” in a well lit room. This cloths statue was gleaming (most probably it may have being washed in milk in the morning) with showered flowers everywhere. The priest, very active, was making his voice heard over to the other end of the 30 meter corridor which all the followers enter the kovil. Couldn’t get much close to have a better look, but the fragrances that wafted from burning many powders (kunkuma etc.) & burning oil etc takes you to a feeling of a totally different trance. It was truly a remarkable experience. It was also a proud moment for me where I could point and say that this was part of my culture.

Ghosts of past…

April 29, 2011

Have you ever had this utmost sad feeling when you suddenly, unexpectedly see someone (even from a picture) whom you’ve lost forever? I just had that a few minutes ago. and not for the first time either.

But this time it was a little different. This time I realized for the first time that I was sad not because of loosing the person, but because I was in an illusion of really having the person. I’m not going to pour my life & soul to this blog, but long story short, I was fooled to believe that this particular person was really being a friend of mine while in reality she was using me. (yep I’m talking about a “she”).

This was years ago back while I was in uni. But the experience still haunts me (may b the correct word could be “devastating”). Once something like that happens turning a new leaf is like trying to create a Frankenstein monster  and bring it to life. Once you bring it to life it’ll still be a miserable looking walking talking corpse (with all the rattling, clanking tin cans & all) having a beating heart which no one gets why the damn thing doesn’t pump blood.

So one short advice if anyone is reading this crazy post. When all hell breaks loose in your heart, just then & there, let it go. Don’t let the ghosts follow with you to the future. Trust me, you really don’t want that.

Starting back my blog…

April 29, 2011

Feels like I should start blogging again. Don’t know why, but it feels right all of a sudden. So here we go….

ලෝකය මඩ ගොහොරුවකි. අපි සැම එහි මී හරකුන් වෙමු.

February 2, 2011

How to change the SVN URL of the your local copy

July 1, 2010

From command line go to the location which u have checked out folder.

$ svn switch –relocate <current_url> <new_url>